Proizvodi i primena

Kontakt

 • Lafarge BFC, Trg BFC 1, 21300 Beočin
 • 021/874 444
 • 021/874 478
 • 021/874 772

Lafarge preporučuje

BEOČINSKI PROFI CEMENT 50kg

Portland-kompozitni cement sa mešanim dodatkom granulisane zgure i krečnjaka. Preporučuje se za betone kod kojih se zahteva trajnost (izloženi betoni i objekti infrastrukture) kao i za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata i ivičnjaka.

beocin profi
icon mraz i so

Poboljšana otpornost
na mraz i so

icon cvrstoca

Visoka rana i
krajnja čvrstoća

icon temperatura

Za radove na niskim temperaturama

Preporučuje se za:

 • podzemne radove kod izvođenjatemelja objekata
 • izradu prefabrikovanih betonskih elemenata
 • izvođenje nosivih betonskih konstrukcija poslovnih i industrijskih objekata, kao i stambenih objekata većih gabarita
 • betoniranje na niskim temperaturama (t<5°C)
 • betone kod kojih se zahteva otpornost na dejstvo mraza ili kombinovano dejstvo mraza i soli za odmrzavanje
 • vodonepropusne betone
 • proizvodnju masa za završne radove u građevinarstvu (suvi malteri i lepkovi)

Primene i pozicije u gradnji

Parkinzi i kolski prilazi

Priprema terena

Pre svega je potrebno poravnati teren, odnosno skinuti humus, a zatim nasuti i dobro nabiti tampon od šljunka čija debljina bi trebalo da bude bar 5-7cm. Nakon toga odredite visine i padove (preporučen pad je min 1%, odnosno, na 1 metar dužine 1 centimetar visine). Armatura koju ćete staviti u beton dobija se statičkim proračunom.

Priprema oplate

Pre početka betoniranja oplatu dobro nakvasite vodom. Vlažna oplata neće upijati vodu iz betona i time će sprečiti isušivanje. Time će takođe biti olakšana demontaža oplate.

Postavljanje oplate

Zatim postavite oplatu od daske koju učvrstite drvenim klinovima i pre samog betoniranja tampon šljunak i oplatu nakvasite vodom.

Priprema betona

Voda je potrebna da bi se omogućila hidratacija cementa, međutim prevelika količina vode smanjuje čvrstoću betona. Izbegavajte preterano dodavanje vode, nije dobro da betonske mešavine budu previše tečne, kako bi se izbegla segregacija. Kvalitetna ugradnja betona omogućava dobijanje željenih čvrstoća. Vibriranjem i zbijanjem betona se izbacuje uvučeni vazduh i samim tim dobija kompaktan beton.

Spravljanje betona

Beton zamešati u mešalici tako što ćete u mešalicu prvo sipati vodu, a zatim šljunak i cement po recepturi koja je data u brošuri. Kada smesa betona dobije željenu plastičnost, nakon 8-10 minuta, beton sipati u kolica koja ste prethodno takođe nakvasili vodom da ne bi došlo do lepljenja betona za metal.

Ugradnja betona

Beton sipate u oplatu i ravnate ravnjačom nakon što beton “povuče vodu” i to tako što ćete ravnjaču osloniti na oplatu i vući prema sebi (1) i istovremeno levo-desno (2) kako je to prikazano na slici.

Nega betona

Svež beton je potrebno negovati, ugrađeni beton polivajte vodom, a po potrebi prekrivajte jutanim prekrivačima, koje takođe treba kvasiti ili plastičnom folijom. Tako ćete sprečiti isparavanje vode, prouzrokovano uticajem sunca i vetra i isušivanje betona. Tako se smanjuje pojava pukotina i dobija bolji kvalitet i čvrstoća betona.

Betonske elemente ne izlažite opterećenju pre isteka sedam dana od betoniranja.

Saveti i preporuke

Staze i trotoare treba betonirati etapno, odnosno tako što ćete prvo izbetonirati polje 1 a zatim kad beton dovoljno očvrsne skinuti oplatu, staviti stiropor (najbolje d=2cm) na dilataciju između polja 1 i 2 i izbetonirati polje 2. Kod trotoara treba voditi računa da se dilatacija sa objektom uradi na isti način. Naravno, pravila o negovanju betona važe i ovde. Da bi se sprečilo da u zimskom periodu voda koja prodre između dilatacija svojim smrzavanjem dovede do lomljenja betona, potrebno je dilatacije zaliti masama na bazi bitumena.

profi staze ilustracija

Temelji

Temelji su najniži konstruktivni delovi zgrade i u neposrednom su kontaktu sa tlom. Preuzimaju celokupno opterećenje zgrade i prenose ga na temeljno tlo. Temelji se dimenzionišu prema dopuštenoj nosivosti temeljnog tla. Podaci za proračun temelja (nosivost i dubina slojeva temeljnog tla) se nalaze u geomehaničkom elaboratu. S obzirom na različit kvalitet (nosivost) i dubine slojeva temeljnog tla, postoje različita geometrijsko-konstrukcijska rešenja fundiranja zgrada:

Plitko fundiranje - obavlja se na praktično na površini terena uz minimalno ukopavanje (80cm), odnosno ispod podzemnih etaža ako postoje (trakasti temelji, temelji samci, temeljne grede, temeljni roštilj i temeljne ploče)

Duboko fundiranje - fundiranje na većoj dubini, usled velikih opterećenja, ako tlo nije dovoljno nosivo ili ako je prisutan visok nivo podzemne vode (šipovi, bunari...).

Priprema terena

Pre početka radova neophodno je iskopati rupu za temelj dubine (h) i širine (d) ručno ili mašinski (1). Dubina fundiranja i širina temeljne trake određuje se statičkim proračunom. Nakon toga, potrebno je u iskop nasuti i nabiti tampon šljunak (2). Armatura koju ćete staviti u temelj dobija se statičkim proračunom.

Ugradnja betona

1. Temeljna traka

Prvo se vrši betoniranje temeljne trake u zemlji (3). Tokom betoniranja, beton je potrebno vibrirati kako bi se što ravnomernije ugradio i kako bi se istisnuli mehu-rići vazduha iz betonske mase. Na taj način povećava se njegova čvrstoća i vodonepropusnost.

2. Temeljni zid

Sledeći dan vrši se betoniranje „temeljnog zida“ (4) čija debljina zavisi od širine zidova objekta i za ovaj deo se postavlja oplata. Oplata se postavlja tako da spoljašnja strana bude viša za visinu podne ploče. Pre betoniranja oplatu premazati sredstvom koje sprečava slepljivanje betona za zidove oplate. Voditi računa da se pre betoniranja postave ankeri stubova i vertikalnih serklaža na za to predviđena mesta.

3. Podna ploča

Unutrašnja oplata temeljnih zidova se skida kada beton dostigne 30% čvrstoće, što se pri temperaturi od oko +15 do +20°C dešava već nakon 24 sata. Nakon demontaže vrši se nasipanje i nabijanje peska i tampo-na šljunka ispod podne ploče, a između temeljnih zidova (5). Tampon šljunak je potrebno pre betoniranja podne ploče dobro nakvasiti vodom. Tada možemo pristupiti betoniranju podne ploče (6).

profi temelji ilustracija

Saveti i preporuke

Voditi računa da pre betoniranja temeljnih stopa ostavite otvore za prolaz instalacija (vode, kana-lizacije, struje...). Preporučuje se da se podna ploča na mestu kupatila ne betonira već da se to radi naknadno kada se uradi razvod instalacija vode i kanalizacije.

Konstruktivni elementi (stubovi, grede, ploče)

Stubovi (vertikalni serklaži) se obavezno postavljaju na uglovima objekta, na mestima sučeljavanja nosećih zidova, kao i na slobodnim krajevima zidova. Kod zidova veće dužine, maksimalan razmak između serklaža je 5.0m. Dimenzije poprečnog preseka serklaža ne može biti manja od 19x19cm, odnosno dimenzije zida. Armira se sa glavnom podužnom armaturom min. 4xØ14, kao i uzengijama Ø6/25. Vertikalni serklaži se izvode posle zidanja, da bi se izvršilo sprezanje zidova. Kvalitet betona se daje projektom konstrukcije (utvrđuje se proračunom prema propisima i pravilima za beton i armirani beton).

Postavljanje oplate

Kod betoniranja stubova i greda, od izuzetne važnosti je pravilno izvodjenje oplata. Oplate moraju biti uradjene tako da omoguće prijem sila pritiska sveže betonske smeše, kao i da spreče curenje cementnog mleka iz oplate, što za posledicu ima porozan beton. Način izrade oplata greda je prikazan na slici. Oplata se montira tako što se prvo na podupirače (1) postavljaju drvene grede (2). Preko greda se kucaju letve (3) koje se postavljaju preko ivica greda, kako bi se stranica (5) mogla učvrstiti kosnikom (7). Lajsna (4) i daska (6) ukrućuju oplatni sklop. Pre betoniranja oplatu premazati sredstvom koje sprečava slepljivanje betona za zidove oplate. Armatura greda dobija se statičkim proračunom.

Spravljenje betona

Beton spravljate u mešalici za beton na način kako je to opisano i po recepturi datoj ovde (LINK). Voditi računa o pravilnom odnosu vode i cementa, jer višak vode dovodi do šupljina u očvrslom betonu, čime ga čini neotpornim na dejstvo mraza, dok manjak vode onemogućava potpunu hidrataciju cementa, čime mu značajno smanjuje mehaničke karakteristika (tzv. "pregoreli beton"). Kolica prethodno nakvasiti vodom kako ne bi došlo do lepljenja betona za zidove kolica.

Ugradnja betona

Nakon ugradnje betona, betonsku smešu vibrirati kako bi betonska smeša dobila što homogeniji sastav. Stranice oplate stubova i greda se mogu demontirati nakon što beton dostigne 30% zahtevane pritisne čvrstoće, što je pri temperaturama od +15 do +20 ℃ moguće već posle 24 sata. Donji deo oplate može se demontirati nakon što beton dostigne 70% čvrstoće, što se kod temperatura od +15 do +20 ℃ može očekivati nakon 7 dana. Pravila o negovanju betona u potpunosti važe u ovom slučaju.

Saveti i preporuke

Prilikom montaže donjeg dela oplate greda, potrebno je voditi računa o visinni grede u odnosu na željeni nagib.Kod betoniranja stubova na koje naleže greda, voditi računa o visini do koje betonirate stubove i to tako da stub betonirate do donje iovice grede.

profi elementi ilustracija

Nadvratne i nadprozorne grede

Postavljanje oplate

Kod betoniranja nadvratnih i nadprozornih greda voditi računa oo visinama kakao ne bi bilo problema kod ugradnje vrata i prozora. Oplatu treba uraditi tako da izdrži pritisak sveže betonske mase i da se ne dozvoli curenje cementnog mleka iz oplate. Oslanjanje nadvratnih i nadprozornih greda na zidove treba da je minimalno 20 cm. Prvo se postavlja donji deo oplate, a tek nakon toga stranice oplate. Stranice se obično ukrućuju "jahačima" kako je to prikazano na slici. Jahači se prave od daske ili od armature. Pre betoniranja oplatu premazati sredstvom koje sprecava slepljivanje betona za zidove oplate.

Spravljenje betona

Beton spravljate u mešalici za beton na nacin kako je to opisano i po recepturi datoj ovde (LINK). Voditi racuna o pravilnom odnosu vode i cementa (LINK ka kalkulatorima). Kolica prethodno nakvasiti vodom kako ne bi došlo do lepljenja betona za zidove kolica.

Skidanje oplate

Stranice oplate stubova i greda se mogu demontirati nakon što beton dostigne 30% zahtevane pritisne čvrstoce, sto je pri temperaturama od +15 do +20 ℃ moguće već posle 24 sata. Donji deo oplate može se demontirati nakon što beton dostigne 70% čvrstoće, što se kod temperatura od +15 do +20 ℃ može očekivati nakon 7 dana. Pravila o negovanju betona u potpunosti važe u ovom slučaju.

Saveti i preporuke

Ukoliko se fasadni zidovi zidaju kao "sendvič", tada se u oplatu (izmedju oplate i prostora za beton) ubacuje termoizolacioni sloj (obično "kombi" ploča: heraklit+stiropor+heraklit) kako bi se izbegli hladni mostovi. "Kombi" ploča preko sloja heraklita ostvaruje čvrstu vezu sa betonom nadvratnika odnosno nadprozornika.

standard grede crtez

Cementna košuljica

Cementna košuljica predstavlja sloj podne obloge spravljen sa cementom, koji je namenjen i kao izravnavajući sloj preko koga se postavljaja podne obloge. Prenosi eksploataciona opterećenja sa podne obloge na međuspratnu konstrukciju. Izvodi se različitim postupcima, a cilj je da se formira sloj dovoljno otporan na mehanička opterećenja, vlagu i razna oštećenja. Uslov za kvalitetno izvođenje podnih obloga je kvalitetno izrađena cementna košuljica.

Osnovni sastojci smeše za izradu cementne košuljice su cement, pesak granulacije 0-4 mm i voda. Kvalitetnom izradom se sprečava pojava prslina i pukotina, defekata u strukturi materijala tokom sušenja.

Priprema mešavine

Prvo mešavinu cementa i agregata dobro promeštajte na suvo. Vodu dozirajte postepeno, sve do dobijanja željene ugradivosti.

Nega

Površinu sveže cementne košuljice treba umereno kvasiti vodom, a u slučaju veće izloženosti suncu i vetru treba prekriti vlažnim jutanim platnom ili plastičnom folijom.